İzin ve Ruhsatlar

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Türkiye'de bir inşaat faaliyeti yürütmek için gerekli olan ruhsattır. Adana Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşasına başlanabilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyeleri tarafından Yapı Ruhsatı verilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir.

Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni

ÇED raporu var ise bu iznin alınması gerekli değildir. ÇED raporu alınmamış ise Büyükşehir Belediyesi tarafından bu iznin verilmesi gerekmektedir.
Gerekli belgeler ibraz edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi tesisin kurulacağı yerin denetimini yapar ve denetim sonucuna göre Yer Seçim ve Tesis Kurma İznini verir.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyerlerinin ruhsatlandırılma işlemleri, 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetmelik kapsamında müessesler 5 sınıfa ayrılmıştır. Bunlar;

 •  Sıhhi Müessesler
 •  Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
 •  İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
 •  Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler
 •  Umuma Açık Müesseselerdir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği;

 •  Sınıf G.S.M. ve 2. Sınıf G.S.M. olan akaryakıt ve LPG istasyonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Büyükşehir Belediyelerince,
 •  3. Sınıf G.S.M., sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları bağlı bulunduğu İlçe Belediyelerince, O.S.B ve Serbest Bölgeler kendi bünyelerinde ruhsatlandırma yaparlar.

Adana Büyükşehir Belediyesi;

 •  Büyükşehir mücavir alan içindeki tüm 1.Sınıf G.S. M.’lerin (Maden Kanunu'nda belirtilenler hariç) ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
 •  5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Akaryakıt ve LPG istasyonlarının ruhsatlandırması ve denetlemesi, (Yönetmelikte 2.Sınıf G.S. M. kapsamında kalmasına rağmen)
 •  Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlerine ruhsatlandırması ve denetlemesi,
 •  Tatil Günleri Çalışma Ruhsatlarının verilmesi,
 •  İşyerleri ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütür.