Çed ve Çevre İzinleri

ÇED SÜRECİ

ÇED nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

ÇED Yönetmeliği

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini koruyarak, yapılması planlanan ve ÇED Yönetmeliğine tabi projelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme dönemi ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreç olan ÇED ile ilgili son değişiklik 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yapılmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Yönetmeliğe gitmek için Tıklayın

Neden Gereklidir?

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça;

 •  Teşvik
 •  Onay
 •  İzin
 •  Yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED Başvurusu Nasıl Yapılır?

1- Proje’nin Çed Yönetmeliği Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi

Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalar veya yatırımcı, e-ÇED web Sitesi (http://eced.csb.gov.tr ) üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Proje Özetini sunar ve başvuru yapar.

Proje özeti değerlendirilerek yapılması planlanan faaliyetin ÇED Yönetmeliğine tabi olup olmadığı, Bakanlık/Valilik tarafından belirlenir. Değerlendirme sonucuna göre, ÇED’E TABİDİR ya da ÇED’E DEĞİLDİR KARARI verilir.

2- Seçme – Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi

Eğer ki Proje ÇED’E TABİ ise, ÇED’in gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla ÇED Firmaları tarafından; Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Valiliğe sunulur. Sonrasında, İlgili kurumlardan kurumsal görüş alınarak PTD Valilikçe değerlendirilir. Görüşler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınır. Değerlendirme sonucuna göre, ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR ya da ÇED GEREKLİDİR KARARI verilir.

Başvuru Belgeleri;

 •  Ek-4 e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası,
 •  Bilgi ve Belgelerin Doğruluğuna İlişkin Taahhüt Yazısı
 •  İmza Sirküleri
 •  Başvuru Bedeli Dekontu

3- Çed Sürecinin Başlatılması Ve Komisyon Teşkili

Eğer ki Proje için ÇED GEREKLİDİR KARARI alınmış ise, Bakanlık tarafından değerlendirilerek karar alınması için olan süreç başlar.

4-Halkın Katılımı Toplantısı (Hkt)

5-Kapsam Ve Özel Format Belirleme

6- Çed Raporu Hazırlama Ve Uygunluk İncelemesi

7-Çed İnceleme Ve Değerlendirme

8-Karar Verme
Son olarak, Bakanlık, Komisyon çalışmalarını ve Halk ve Diğer Kurum ve Kuruluşların görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını verir.

9-İzleme Ve Kontrol
****8. Aşama olan Karar Verme Sürecinin sonunda Proje için ÇED OLUMLU ya da ÇED OLUMSUZ KARARI verilir.

Detaylı ÇED süreci akım şemalarını incelemek için tıklayınız.

EK-1, EK-2 listeleri nelerdir?

Yönetmeliğe tabi projeler/faaliyetler, Ek-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK-II (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) olarak yer almaktadır.

ÇEVRE İZİNLERİ

Çevre İzinleri Nedir?

Geçici Faaliyet Belgesi: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir.

Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgedir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgedir.

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre Lisansı: Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, Atık Yakma ve Birlikte Yakma, İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma), Düzenli Depolama, Atık Ara Depolama, Tıbbi Atık Sterilizasyon, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Gemi Geri Dönüşümü, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama, Tanker Temizleme, Hurda Metal/ ÖTA İşleme, ÖTA Geçici Depolama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul, PCB Arındırma lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.

Nasıl Alınır?: Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık

b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, tarafından verilir.

Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.

Çevre İzni Veya Çevre İzin ve Lisansına Başvurusu

 • 1- Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.
 • 2- Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.
 • 3- Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.
 • 4- Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.
 • 5- Yetkili merci tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.
 • 6- Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Geçici Faaliyet Belgesine Ait Başvurunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi

 • 1-Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.
 • 2- Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.
 • 3- Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre İzni Veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine Ait Başvurunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi

 • 1- İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur.
 • 2- Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.
 • 3- Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.
 • 4- Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.