Diğer

KREDİ GARANTİ FONU

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olmaktadır. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinde

KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için KOBİ’ler lehine KGF A.Ş. tarafından doğrudan kefalet sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK Transfer Ödemelerinde

Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan gerçek ya da tüzel kişi işletmelerce gerçekleştirilen araştırma ve geliştirmeye dayalı, ürün ve/veya süreçte teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere sahip KOBİ’lerin KGF’nin %100 kefaleti ile TÜBİTAK tarafından yapılan transfer ödemelerinin teminatlandırılması sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteklerinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük etmek ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımları desteklemek üzere proje sahibi KOBİ’lere yapılan Geri Ödemesiz Destek ön ödemelerinin KGF kefaleti ile teminatlandırılması amaçlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Eximbank Kredilerinde

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) %100’ü oranında KGF kefaleti sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

TTGV KOBİ Desteklerinde

KOBİ’lerce gerçekleştirilen, teknolojik yenilik içeren, ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına veya süreç geliştirilmesine, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine, üretim maliyetlerinin düşürülmesine, temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına veya enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunmasına yönelik ve benzeri projelere, TTGV tarafından verilen finansman desteklerine, KGF’nin %100 kefaleti ile teminat sağlamak amaçlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Banka Kredilerinde;

KGF, Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen, KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet saylamaktadır.

KGF Öz Kaynakları için tıklayınız
Hazine Fonu (200 Milyar TL) için tıklayınız
Hazine Fonu (50 Milyar TL) için tıklayınız
Hazine Fonu (35 Milyar TL) için tıklayınız
Yurtdışı Fon Destekleri için tıklayınız

 

EXİMBANK

Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Eximbank İhracatçı firmalara düşük faizli kredi imkânları sunmaktadır. Bankanın sunmuş olduğu destek türleri ve detaylı bilgi için tıklayınız

 

TTGV DESTEKLERİ

Explore Yatırım Programı

Explore Yatırım Programı, TTGV’nin önceliklerine uygun bir alanda hali hazırda bir teknolojik ürünü ve bu ürüne yönelik satışı olan teknoloji firmalarının yeni uluslararası pazar(lar)a girmesini hızlandırmaya yönelik yürütülen bir sermaye yatırımı programıdır. Program, TTGV ile beraber çalışacak, Uluslararasılaşma konusunda ilgili yurtdışı pazarda yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyoneller (Venture Partner) ile beraber yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İlk Pazara Giriş Yatırım Programı – Hit

Teknoloji tabanlı girişimlerin ticarileşme süreçlerine kaldıraç sağlayacak farklı program modellerine ihtiyaca yönelik “İlk Pazara Giriş Yatırım Programı”, HİT adıyla 2017 yılı sonu itibariyle kurgulanarak devreye alınmıştır. TTGV’nin odaklandığı etki niteliği yüksek alanlara yönelik oluşturulan program, ölçeklenebilecek bir referans model olarak tasarlanmıştır. Programın ilk odağı sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız
TTGV tarafından desteklenen diğer programlar ve detaylı bilgi için tıklayınız

 

KALKINMA BANKASI

Kalkınma Bankası, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda, girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak, sermayenin tabana yayılmasına ve yapısal dönüşüme katkıda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık desteği sağlamak için kurulmuştur.

Bu kapsamda Kalkınma Bankası, özel sektör yatırımları için aşağıda belirtilen kredi imkânlarını sağlamaktadır;

Kalkınma Kaynaklı TL Kredileri

 • Kalkınma Yatırım Kredisi
 • Kalkınma İşletme Kredisi
 • Kalkınma Kısa ve Orta Vadeli TL Kredisi

Dış Kaynaklı Krediler

 • İslam Kalkınma Bankası (İKB) kaynaklı Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği kredisi
 • Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği kredisi
 • Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Kobi ve Büyük işletmeler Kredisi
 • Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Çevre ve Enerji Kredisi
 • Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Otel Yenileme ve Enerji Verimliliği Kredisi
 • JBIC Kaynaklı Yenilebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
 • Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı Alt Yapı Yatırımları Kredisi
 • Dünya Bankası Kaynaklı Jeotermal Enerji Geliştirme Kredisi

Kredilerden yararlanma koşulları, kredi limitleri, kredilendirme oranları ve vadeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

GRAMEEN MİKROFİNANS KURUMU

Grameen Mikro Finans Programı

Kimler Yararlanabilir?

 • İş fikri sunmak amacıyla bir araya gelen 5 kadın girişimci

Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • İlk yıl başvuruları için 100-1000 TL arası kefilsiz kredi
 • İkinci yıl başvuruları için 2.000 TL’ye kadar limitli kefilsiz kredi
 • Devam eden yıllarda artan limitli kefilsiz kredi imkânları

Başvuru Dönemi

 • Sürekli aktif

Başvuru Yeri

 • Mikrofinans İl Şubeleri,

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEK VE TEŞVİKLERİ

Turizm Teşvikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşvik ve Destekler sayfası için tıklayınız
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşvikler sayfası için tıklayınız

Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nca Sağlanan Destekler

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destekler sağlanmaktadır.

2634 sayılı kanunda yer alan teşviklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından Yatırım veya İşletme Belgesi alan tesisler yararlanabilmektedir.

2634 sayılı Kanunda yer alan teşvikler şunlardır;

 • Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler
 • Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi
 • Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri
 • Haberleşme Kolaylıkları
 • Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması
 • Alkollü İçki Satışı
 • Deniz Turizminde Sağlanan Hak ve Kolaylıklar
 • Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

2634 sayılı Kanun kapsamında yararlanılabilecek teşvikler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Turizm Sektörü Acil Eylem Planı Destekleri Ve Turizm Sektörüne Yönelik İstihdam Destekleri

 • Eylem 1: Türkiye'ye Turist Getiren {A) Grubu Seyahat Acentalarına Uçuş Başına Destek Verilmesi
 • Eylem 2: Türkiye'ye turist getiren {A) grubu seyahat Acentalarına Kredi Garanti Fonu teminatı ile kredi kullanma imkânı sağlanması
 • Eylem 3: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından "Karşılık Yönetmeliği Uygulamasına İlişkin Kurul Kararı" alınması
 • Eylem 4: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin Ekonomi Bakanlığı'nın teşviklerinden faydalandırılması
 • Eylem 5: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama ve deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması
 • Eylem 6: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinden alınan ecrimisil bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi
 • Eylem 7: Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi
 • Eylem 8: Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan bedellerin 2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi

Turizm Sektörü Acil Eylem Planı Destekleri Ve Turizm Sektörüne Yönelik İstihdam Destekleri kapsamındaki eylemlerle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer Avantajlar

Turizm işletme belgeli tesislere sağlanan diğer avantajlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Bina İnşaat Harcı İstisnası
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) Mevzuatı Uyarınca Sağlanan Haklar
 • Bakanlıktan Belgeli Deniz Turizmi Tesislerine Sağlanan Hak ve Kolaylıklar

Sağlanan avantajlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Uçak Turizm Desteği

2018 yılında Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar yayınlanmıştır. Bu kararın amacı; turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat Acentalarına destek sağlanmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kruvaziyer Turizm Desteği

2018 yılında Ülkemize Kruvaziyer Gemi İle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar yayınlanmıştır. Bu kararın amacı; turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat Acentalarına destek sağlanmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI/AR-GE DESTEKLERİ

Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin projeler desteklenir.

Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

Destek oranı

 • Destek oranı en fazla %75’dir.

Desteklenen harcama kalemleri

  • Projede kullanılan malzeme giderleri.
  • Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.
  • Proje yöneticisi ve projede görev alan personele ödenen ücretler.
  • Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.
  • Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.


 • Proje bütçesinde yer alan “danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri” kalemi proje bütçesinin %10’undan fazla olamaz.
 • Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan destek alınamaz. Ancak birden fazla projeyi içinde barındıran entegre projeler açısından başvuru esnasında bildirilmesi kaydı ile bir bölümü başka kurum veya kuruluşlarca desteklenen projelerin destek kapsamında olmayan diğer kısımlarına ilişkin projeler için Ar-Ge desteği başvurusunda bulunulabilir.

Destek süresi

 • Projelere verilebilecek destek süresi en fazla otuz altı ay olup, gerekmesi halinde Bakanlık, projenin tamamlanabilmesi için destek süresinin üçte birini aşmamak kaydıyla ve ek bütçe tahsis etmeksizin ilave süre verebilir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-Ar-Ge Destekleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız