İŞKUR Destekleri

İŞKUR HİZMETLERİ

İş Gücü Taleplerinin Karşılanması

İşverenler ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü hiçbir ücret ödemeden İŞKUR kanalı ile karşılayabilmektedirler.

 

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerin ve öğrencilerin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş staj programıdır. Bir mesleği işin başında uygulayarak öğrenmeyi amaçlar.

Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

İşverenler için faydaları;

 • İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme
 • Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme
 • İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama
 • Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma
 • Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkânı

İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler ve kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler, birinci veya ikinci derece kan hışmı veya eşi olmayanlar, emekli olmayanlar, son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan kuruma kayıtlı işsizler, işverenin son 3 ayda çalışanı olmayan katılımcılar programdan yararlanabilir.

Program başvuruları İŞKUR il müdürlükleri/hizmet merkezlerine yapılabilir. Başvurular kurulan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Mesleki Eğitim Kursları

İŞKUR tarafından işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kursları düzenlemektedir. Mesleki eğitim kursları ile hem işverenin talep etmiş olduğu nitelikte elemanlar eğitiliyor hem de işsizler meslek sahibi oluyor.

İşverenler için faydaları;

 • Bu kursların işverenle birlikte işyerlerinde düzenlenesi durumunda işveren kursiyerleri hem kendi eğitiyor hem de bu kişilerin işin başında tanıma fırsatı elde ediyor.
 • İşverenlerin hâlihazırdaki çalışanlarına yönelik olarak da kurslar düzenlenerek çalışanların mesleki eğitim belgesi alması sağlanıyor.
 • Bu şekilde işgücünün eğitim maliyetine katlanmayan işverenin rekabet gücü artıyor.

Kursiyerler nasıl belirlenir?

 • Kurslara katılacak kişilerin Kuruma kayıtlı işsiz olma,
 • 15 yaşını tamamlamış olma
 • Mesleğin gereklerine uygun özel şartlara sahip olma
 • İŞKUR tarafından aynı meslekte düzenlenen bir kursu tamamlamama
 • Emekli olmama şartlarını sağlayan bireyler arasında,

Hem İŞKUR hem de işveren tarafından tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek belirlenen mülakat gününde asil ve yedek kursiyerler belirlenir.

Kurs süresi

 • Mesleki eğitim kursları en fazla 160 fiili güne kadar düzenlenir
 • Günde en az 5, en fazla 8 saat uygulanan kurslar; haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saat olarak düzenlenebilir.

Kursiyerlere ödenen ücretler, kurs sonrası İEP ve işe alma süreci, yüklenicinin uyması gereken yükümlülükler, çalışanların mesleki eğitimi ve diğer konular hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik kriz, Sektörel kriz, Bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İşçinin kısa çalıma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması
 • İşçinin çalışmasının başladığı tarihte, 4447 sayılı kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından ödeneğine hak kazanmış olması (kısa alışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar)
 • Kısa çalışma katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Talepte bulunma ve talebin değerlendirilmesi, kısa çalışma talep formu ve diğer konular hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

İŞKUR TEŞVİKLERİ

İŞKUR teşvikleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.
Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:
İşyerlerinin;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız

 

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 20 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.
Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;

 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
 • 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:
İşyerlerinin;

 • İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
 • İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
 • Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız

 

Kadın, Genç Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (416,05 ila 3.120,37 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Faydalanma şartları;

 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
 • Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi

 • 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
 • 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
 • 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
 • Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
Detaylı Bilgi için tıklayınız.

 

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin;

 • 31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,
 • Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,
 • Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,
 • İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay, süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

 

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

 

Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Kanunun Geçici 75 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır. 2018 yılının ilk 9 (Ocak - Eylül) ayında destek sağlanacaktır.

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

 • Özel sektör işyeri işverenleri,
 • 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar.

İŞKUR tarafından sağlanan tüm hizmetler, destek programları ve teşvikler hakkında detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr

İŞKUR tarafından sağlanan tüm hizmetler, destek programları ve teşvikler bilgilendirme sunumu için tıklayınız