KOSGEB Destekleri

KOSGEB; Girişimcilik Destekleri, AR-GE, Teknolojik Üretim Destekleri, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri, Kobi Finansman Destekleri ve Laboratuvar Hizmetleri olmak üzere 5 farklı alanda KOBİ’lere çeşitli destek programları sunmaktadır.

1-Girişimcilik Destekleri

Girişimcilik destekleri alanında 1 destek programı bulunmaktadır. Bu destek programı; Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’dır.

 • Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Destek Unsurları (Destek Tutarları), Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 

2-AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri alanında 4 destek programı bulunmaktadır. Bu destek programları; AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programıdır.

 • AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri, Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri, Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 • KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Program amaç ve kapsamı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

 • 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • 4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 • 5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • 6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • 7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Desteklenecek Proje Giderleri, Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 
 • Stratejik Ürün Destek Programı

Program amaç ve kapsamı;

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri, Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 
 

3-İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri alanında 5 destek programı bulunmaktadır. Bu destek programları; İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ve TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programıdır.

 • İşletme Geliştirme Destek Programı

Program amaç ve kapsamı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları (Destek Tutarları), Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 • İş Birliği Destek Programı

Program amaç ve kapsamı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İş Ortaklığı Modelleri, Desteklenecek Proje Konuları, Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 • KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Program amaç ve kapsamı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları, Desteklenecek Proje Giderleri, Mevzuat, Başvuru formları ve Yürüklükte olan çağrılar için:

 
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
 • Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Desteklenecek Proje Giderleri, Mevzuat ve Başvuru formları için:

 
 • TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.Programın Süresi: 12 (on iki) Aydır.

Destek Kapsamı, Mevzuat ve Başvuru formları için:

***İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe girmesiyle birlikte Genel Destek Programına başvuru alınmayacaktır. Benzer şekilde, KOBİGEL Destek Programının yürürlüğe girmesiyle KOBİ Proje Destek Programı ve Tematik Proje Destek Programına başvuru alınmayacaktır.

 

4-KOBİ Finansman Destekleri

İKOBİ Finansman Destekleri alanında 2 destek programı bulunmaktadır. Bu destek programları; Kredi Faiz Desteği ve Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programıdır.

 • Kredi Faiz Desteği

Program amaç ve kapsamı; Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

 • Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
 • Finansman sorunlarının çözümü,
 • İstihdam yaratmaları,
 • Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

Destek Mevzuatı için;

 
 • Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.

Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
 • Hukukçu Raporu masrafı,
 • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

Destek Mevzuatı için;

 

5-Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri alanında 1 destek programı bulunmaktadır. Bu destek programı; KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Programı’dır.

 • KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Programı

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Laboratuvar Hizmeti Veren KOSGEB Müdürlüğü İletişim Bilgileri;

Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi 46035 Sokak 34.Blok No:25 A/B P.K.:01100 Seyhan/ADANA

Laboratuvar Hizmeti Veren Diğer KOSGEB Müdürlüklerinin İletişim Bilgileri, Mevzuat ve Başvuru formları için: