Sabit Sermaye Yatırımı Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kapsamında Sabit Sermaye Yatırımlarına ilişkin Uygulama Usul ve Esasları

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğe istinaden yabancı gerçek kişilerin vatandaşlık başvuruları aşağıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 • 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler aşağıda yer alan belgeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunur.
  A. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi ekinde;
  a. Eksiksiz olarak doldurulmuş EK-1’de yer alan yatırım bilgi formu
  b. Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının ve varsa ikamet belgesinin fotokopisi
  c. Başvuruya mesnet teşkil eden sabit sermaye yatırımı bir tüzel kişilik vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ise, söz konusu sabit sermaye yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiliğe ait ortaklık yapısı ve sermaye tutarını gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı
  d. Sabit sermaye tutarını gösterir YMM onaylı özel amaçlı rapor (Rapor kapsamında yönetmeliğin yayım tarihinden sonra yapılan sabit sermaye yatırımlarına ilişkin tespitler yer alacaktır . İleriki yıllarda yapılacak olan başvurularda başvuru tarihinden önceki azami 3 yıllık dönemde yapılan sabit sermaye yatırımları rapor kapsamında dikkate alınacaktır).
 • Başvuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından gerekli şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda başvuru sahibine, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne uygunluk tespit yazısı gönderilecektir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular için başvuru sahibine yapılacak olan yazılı bildirim tarihini takip eden 1 aylık sürede eksik bilgi ve belgeleri tamamlayamayan başvurular işlemden kaldırılır.

Açıklamalar

 • Yabancı yatırımcının halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alması veya belirli bir oranda ortak olması durumunda; yabancı yatırımcının satın aldığı ortaklık payına tekabül eden orana karşılık gelen meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir. Bu durumlarda başvuru sahibinden, satın alınan/ortak olunan şirketin piyasa değerinin tespitiyle ilgili yetkili kuruluşlardan şirket değerleme raporu istenebilir.
 • Sabit sermaye yatırım tutarlarının tespit edilmesinde ilk yönetmeliğin çıkarıldığı 12 Ocak 2017 tarihi dikkate alınacaktır. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.
 • İleriki yıllarda yapılacak başvurular için sabit sermaye harcamaları hesaplanırken geçmişe dönük azami 3 yıllık harcamalar dikkate alınacaktır.
 • Hali hazırda bulunan bir yatırıma ilave sabit sermaye yatırımı yapılması durumunda, ilave yatırıma başlanılan tarihten itibaren sabit sermaye yatırımı tutarındaki artış ve yabancı yatırımcının şirkete ortaklı payı dikkate alınacaktır. Diğer bir ifadeyle Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık payına tekabül eden oranın toplam ilave yatırım tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir
 • Sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlığı almaya hak kazanan gerçek kişiler şirketteki paylarını en az üç yıl boyunca bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemezler.
 • Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvuru sahiplerinin vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur. Vatandaşlığı kazanmış kişilerle ilgili söz konusu tespitler ile sabit sermaye yatırımının üç yıldan önce devredildiği ve asgari tutarın altında kalındığı durumlar İçişleri Bakanlığına bildirilir. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili şartları karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.