Yatırım Teşvik Sistemi Genel Bilgi

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem teşkil eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Cari açığın azaltılması, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel wef arasında yer almaktadır.

Firmaların yapacakları yatırımın konusu/sektörü ve yapacağı yatırım tutarına göre KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yatırım teşvik belgesi alabilirler.

Başvurular Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler) yapılabilmektedir.

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni yatırım teşvik sistemi 4 ayrı teşvik uygulaması ve 2 ayrı teşvik konusundan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

  • Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
  • Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
  • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
  • Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları
  • Orta – Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi Teşviki
  • Öncelikli Yatırımın Teşviki

Yatırımlarda Devlet Yardımları İle İlgili Gerekli Belgeler;

İzleme Formları

19 Haziran 2012′de resmi gazetede yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Ajansımıza bazı yeni görevler tanımlanmıştır. İlgili kararın 20. Maddesi gereği Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

“Teşvik Belgesi İzleme Faaliyetleri”ne ilişkin formlar:

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . Bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

 

1.1 DESTEK UNSURLARI

1.1.1 KDV İstisnası:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.

1.1.2 Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

1.1.3 Vergi İndirimi: Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Gelir ve kurumlar vergisi; toplam indirimli vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirim oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Yatırıma katkı oranı, toplam sabit yatırım tutarının vergi indirimine tabi oranını ifade eder.

1.1.4 Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşçi Payı):

Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için uygulanmaktadır. Sosyal Sigortalar Prim Desteği için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

1.1.5 Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı):

Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.

1.1.6 Gelir Vergisi Stopajı İndirimi:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja tabi olmamaktadır. Bu unsur sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölge 6’da yapılacak yatırımlar için uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır ve 10 yıl süreyle geçerlidir.

1.1.7 Faiz Oranı Desteği:

Faiz oranı desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin/kâr payının belirli bir kısmı azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla devlet tarafından karşılanmaktadır.

1.1.8 Arazi Tahsisi:

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.

1.1.9 KDV İadesi:

Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir. Detaylı bilgi için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün web sitesini ziyaret ediniz.